Regulamin dla Użytkowników strony internetowej www.mataleo.eu

§1.

 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 1. Regulamin – niniejszy dokument,
 2. Serwis – system świadczenia Usług, dostępny przez, na i za pośrednictwem strony internetowej www.mataleo.eu, lub alternatywnie podmiot prowadzący serwis www.mataleo.eu,
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Serwisu,
 4. Usługa – czynności realizowane przez Serwis na rzecz Użytkownika,
  w czasie miesiąca kalendarzowego od dnia zakupu, według podziału
  i wyboru przez Użytkownika, tj.; Plan dietetyczny (online/e-mail) – indywidualny plan dietetyczny, wysłany Użytkownikowi na maila,
  na podstawie wypełnionej ankiety, dotyczący przepisów kulinarnych (miesięczna opieka online); Plan dietetyczno-treningowy (konsultacja skype) – ustalany na konsultacji online live, dotyczy monitorowania efektów na bieżąco, stałego kontaktu, ułożenia dla Użytkownika jadłospisu oraz treningu; Trening online live w domu
  (8 treningów – 1 miesiąc) – osobiste treningi, realizowane online, ułożenie planu dietetycznego, monitorowanie efektów,
 5. Subskrypcja – Prenumerata Członkostwo – stałe zlecenie przez Użytkownika, dotyczące świadczenia Usługi przez czas dłuższy, niż miesiąc kalendarzowy, związana z obowiązkiem użytkownika do regularnej i nieprzerwanej zapłaty za wybrany czas trwania Usługi. Subskrypcja Usługi może być przez Użytkownika odwołana w każdym czasie,
 6. Umowa – umowa cywilnoprawna, zawierana z Użytkownikiem, której przedmiot stanowi Usługa, zawarta na warunkach określonych
  w Regulaminie i stanowiących jego integralną część dokumentach.

§2.

 1. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.mataleo.eu.
 2. Usługi są realizowane przez osobę wykwalifikowaną w zakresie ich przedmiotu, jak też posiadającą odpowiednie wykształcenie, praktykę
  i doświadczenie.
 3. Regulamin i stanowiące jego integralną część dokumenty, wskazują
  na rodzaj i warunki świadczenia Usług a także na sposób korzystania
  z Serwisu, określając tym samym warunki zawierania i rozwiązywania Umów. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz stanowiących jego integralną część dokumentów – w całości,
  co oznacza jednocześnie zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania
  ich postanowień. Zamówienie Usługi oznacza zobowiązanie Użytkownika
  do zapłaty za jej świadczenie – wedle warunków określonych w Serwisie,
  w tym zwłaszcza, w Regulaminie i stanowiących jego integralną część dokumentach – i w zależności od rodzaju Usługi. Serwis zastrzega, że brak zapłaty uprawnia Serwis do wstrzymania realizacji Usługi.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem Umowy. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Informacje o treści zmian Regulaminu będą zamieszczane niezwłocznie w Serwisie. 
 5. Majątkowe prawa autorskie należą do podmiotu prowadzącego Serwis.
  Serwis jest chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.).
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowanej; działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, sprzętu lub oprogramowania oraz nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników, zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu. 
 7. Serwis ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Serwis lub podmioty z nim współpracujące. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o takiej sytuacji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkownika, poniesione w związku
  z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych
  Usług. Serwis nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe
  z niewłaściwego korzystania z Serwisu lub z konkretnej Usługi.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie na własny użytek. Oznacza to, że wszelkie materiały i informacje uzyskane przez Użytkownika w wyniku wykonania przez Serwis Usługi, nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działalności zarobkowej, czy też niezarobkowej lub świadczenia usług podobnych do Usług Serwisu, w tym
  na rzecz innych podmiotów. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym
  do nieudostępniania osobom trzecim oraz niepublikowania materiałów
  oraz informacji w jakiejkolwiek formie w całości bądź w części.
 9. Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry (przelewem na konto bankowe lub w formie, wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  płatności online w systemach płatności internetowych), co dotyczy także
  Usług świadczonych na zasadach Subskrybcji. Rozliczenia i płatności
  są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  ul. Norwida 4, 80-280 Gdańsk, KRS: 0000227278 oraz Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA
 10. Wysokość opłaty za Usługi jest ustalana indywidualnie z Użytkownikiem, w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika Usługi. Wysokość opłaty jest komunikowana Użytkownikowi przed rozpoczęciem realizacji Usługi. Użytkownik ma uprawnienie, w każdej chwili, do modyfikacji danych wskazanych przez Użytkownika, jak też do rezygnacji z Subskrybcji. W tym celu Użytkownik musi zalogować się na stronie internetowej Serwisu oraz dokonać czynności tam określonych a dotyczących modyfikacji danych lub rezygnacji z Subskrybcji – Członkostwa – Prenumeraty
 11. Usługi polegają na realizacji na rzecz Użytkownika wybranej czynności,
  o ustalonym zakresie i czasie. W przypadku braku zapłaty przez Użytkownika
  za wybraną Usługę, zgodnie z procedurą określoną na stronie internetowej Serwisu, Umowę poczytuje się za niezawartą w całości. 
 12. Usługi są udzielane przez Serwis w czasie uzgodnionym indywidualnie, liczonym od momentu wpływu należności na konto Serwisu. Realizacja
  Usług odbywa się w sposób i w formie uzgodniony z Użytkownikiem.
  Serwis jest uprawniony do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu
  i Usługi, w przypadku czynności Użytkownika, które mogą szkodzić
  Serwisowi lub naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu
  lub dokumentów, stanowiących integralną część Regulaminu. 
 13. W celu skorzystania z Usługi, należy przystąpić do realizacji poniższej procedury; dokonać, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu (www.mataleo.eu) wyboru Usługi, spośród tamże dostępnych. W zależności
  od wyboru konkretnej Usługi, użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie stosownej ankiety, służącej zindywidualizowaniu Usługi i dostosowaniu
  Usługi do potrzeb Użytkownika. Użytkownik odsyła (drogą elektroniczną) wypełnioną ankietę w ciągu 5 dni od jej otrzymania.  Odesłanie wypełnionej ankiety jest warunkiem rozpoczęcia realizacji Usługi. Ankiety
  nie sporządza się w przypadku wyboru Usługi – Trening online live w domu
  (8 treningów – 1 miesiąc). W przypadku wyboru Usługi – Trening online live
  w domu (8 treningów – 1 miesiąc), Serwis kontaktuje się z Użytkownikiem,
  w celu uzyskania danych umożliwiających rozpoczęcie realizacji tejże
  Usługi, tj. wedle zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika. Wszystkie
  Usługi są realizowane i muszą być wykorzystane przez Użytkownika
  w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, od dnia zakupu (z wyłączeniem zasad dotyczących Subskrybcji Usługi). Cena za każdą z Usług, dotyczy jednego miesiąca kalendarzowego realizacji lub udostępnienia Usługi (z wyłączeniem zasad dotyczących Subskrybcji Usługi). Zapłata za Usługę dokonywana jest z góry, podczas procedury zamówienia Usługi, dostępnej na stronie internetowej Serwisu (www.mataleo.eu). W przypadku, jeśli Użytkownik będzie chciał skorzystać z Usługi przez czas dłuższy, niż jeden miesiąc kalendarzowy, koniecznym jest dokonanie stosownego wyboru Usługi wraz z określeniem czasu na jaki Usługa ma być świadczona (Subskrypcja). Opłata za Usługę jest wówczas naliczana i pobierana w wysokości stosownej do czasu trwania Usługi i zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Serwisu. Serwis pozostaje uprawniony do odmowy wykonania Usługi, przedstawiając uzasadnienie takiej odmowy. Użytkownik, zgadzając się na określony sposób wykonania Usługi jest zobowiązany wysłać e-mail zwrotny na adres Serwisu oraz dokonać stosownej opłaty. Brak płatności za Usługę lub brak płatności za Usługę na zasadach Subskrybcji Usługi, powoduje brak realizacji Usługi lub jej wstrzymanie. W przypadku, jeśli w dniu realizacji opłaty, należność nie będzie mogła być pobrana ze względu na brak odpowiednich środków na koncie Użytkownika, ponowna próba pobrania należności zostanie dokonana po 12 godzinach od dokonania pierwszej próby, w przypadku kiedy druga próba okażę się także nieskuteczna ze wskazanych wyżej przyczyn, następne próby pobrania należności zostaną dokonane odpowiednio po 24 godzinach i po 3 dniach. Bezskuteczność wszyskich opisanych prób pobrania należności, skutkować może stałym lub czasowym brakiem realizacji Usługi lub jej wstrzymaniem.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Użytkownika. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych i informacji przez Użytkownika wywiera wpływ na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi, co Użytkownik akceptuje. 
 15. Klient zawiera Umowę z Serwisem przez zaakceptowanie określonych warunków, tj. poprzez, określone w Regulaminie oraz na stronie internetowej Serwisu www.mataleo.eu, kolejne czynności. Umowa między Użytkownikiem a Serwisem o świadczenie Usługi, zawierana jest na czas określony, tj. wedle wyboru Użytkownika, w tym wedle wyboru czasu realizacji Usługi, od dnia skutecznej zapłaty za Usługę, do dnia wykonania Usługi, zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy,
  po rozpoczęciu realizacji Usługi, ustalone wynagrodzenie nie jest zwracane. Czas na realizację Usługi liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Serwisu. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia zawiera Nota prawna dla Użytkowników strony internetowej www.mataleo.eu, stanowiąca integralną część Regulaminu. 

§3.

 1. Użytkownik nie może dostarczać przez Serwis jakichkolwiek treści
  o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa zgodna z technologiami: HTML 5, CSS3, JavaScript,.
 3. Reklamacje Użytkowników są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym stosownie do postanowień Noty prawnej dla Użytkowników strony internetowej www.mataleo.eu
 4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią, zamieszczone na stronie internetowej, dokumenty; Nota prawna dla Użytkowników strony internetowej www.mataleo.eu oraz Polityka prywatności dla strony internetowej www.mataleo.eu
 5. Postanowienia zawarte w Regulaminie Serwisu, stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.).
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Adres e-mailowy Serwisu do korespondencji jest następujący: m.klos@mataleo.eu
 7. Usługi świadczone przez Serwis realizowane są przez serwis Mataleo.eu zarejestrowany w 15 Willesden Ave, Mackworth DE224EZ Derby Wielka Brytania.