Polityka prywatności dla strony internetowej www.mataleo.eu

 1. Polityka prywatności dla strony internetowej www.mataleo.eu – umieszczona
  na stronie internetowej www.mataleo.eu – informuje Użytkowników jakie dane osobowe są o Użytkownikach zbierane i w jaki sposób będą wykorzystywane – w ramach strony internetowej www.mataleo.eu.
 2. Za dane osobowe, rozumie się – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.
  Za zbiór danych, rozumie się – każdy posiadający strukturę zestaw danych
  o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Za przetwarzanie danych, rozumie się – jakiekolwiek operacje, wykonywane na danych osobowych, takie jak; zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
  a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  Za zabezpieczenie danych w systemie informatycznym, rozumie się – wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich
  nieuprawnionym przetwarzaniem. Za usuwanie danych, rozumie się – zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli
  na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Za zgodę osoby, której dane dotyczą, rozumie się – oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda
  na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. Strona internetowa www.mataleo.eu przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach związanych z jej działaniem, administrowaniem oraz świadczeniem Usług na rzecz Użytkowników. Pozyskiwanie informacji
  o Użytkownikach i ich zachowaniu realizowane jest, m.in. poprzez: dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, gromadzenie plików “cookies”, czy też zautomatyzowane przetwarzanie.
 4. Celem nadrzędnym strony interentowej www.mataleo.eu jest zachowanie standardów prywatości oraz należyte spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązującch przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, jak też postępowania dla plików cookies – jeśli, dla strony interentowej www.mataleo.eu – w danym przypadku któryś z tych obowiązków istnieje.
 5. Strona internetowa www.mataleo.eu stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne dla zapewnienia prywatności Użytkownikom, jak też dla chrony przekazanych danych osobowych. Dane o szczególnym znaczeniu –
  w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 6. Podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkowników, stanowi zgoda Użytkowników lub inna podstawa, jeżeli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. Aktywność Użytkownika na stronie internetowej www.mataleo.eu, polegająca na udostępnianiu informacji o sobie sprawia, że Użytkownik udostępnia swoje informacje innym Użytkownikom strony internetowej www.mataleo.eu. Strona internetowa www.mataleo.eu, przetwarza głównie dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika, zwłaszcza w treści konkretnego formularza i w celu wynikającym z jego funkcji (np. rejestracja, obsługa kontaktu, realizacja Usługi). Zarejestrowanie Konta na stronie internetowej www.mataleo.eu, wymaga wypełnienia oznaczonych jako obowiązkowe pól formularza, w których Użytkownik wpisuje konkretne informacje (umożliwiający realizację Usługi).
 7. Użytkownik udostępnia dane osobowe, należące do konkretnych kategorii danych osobowych, stosownie do wymaganych danych osobowych
  przy rejestracji i logowaniu na stronie internetowej www.mataleo.eu. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w poufności swoich danych
  w postaci hasła i loginu. Dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganych kategorii są dostępne na rzecz ogółu Użytkowników,
  na co każdy Użytkownik wyraża zgodę. Ponadto, stosownie do charakteru Usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.mataleo.eu, Użytkownik dobrowolnie, także za pośrednictwem strony internetowej www.mataleo.eu, może udostępniać dalsze, w tym zgromadzone w ramach strony internetowej www.mataleo.eu, dane osobowe, tj. w trakcie realizacji Usługi i dla jej należytego wykonania. Rejestracja na stronie internetowej www.mataleo.eu lub realizacja innej, wymaganej aktywności, poprzedza potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Polityki Prywatności strony internetowej www.mataleo.eu, noty prawnej strony internetowej www.mataleo.eu. oraz Regulaminu strony internetowej www.mataleo.eu. Potwierdzenie oznacza zrozumienie i akceptację treści, jak też stanowi dobrowolną decyzje Użytkownika. Dane osobowe, podane podczas
  rejestracji, przetwarzane są w celu świadczenia Użytkownikowi wybranych przez niego Usług.
 8. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały zlikwidowane, podlegają niezwłocznie procesowi, mającemu na celu nadanie im cech anonimowości. Dostępność do zlikwidowanych Kont, dla innych Użytkowników, zostaje zablokowana. Dalsze przetwarzanie przez stronę internetową www.mataleo.eu określonych tam danych, możliwe jest wyłącznie w celu: prawidłowego rozliczenia Usług wykonywanych za pośrednictwem strony internetowej www.mataleo.eu, prawidłowego zakończenia wykonywania
  Usług na rzecz Użytkownika, objęcia Użytkowników ochroną, na potrzeby wszczęcia lub wszczętych postępowań (na okres zgodny z przepisami prawa cywilnego, podatkowego i karnego). 
 9. Strona internetowa www.mataleo.eu, dla bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, stosuje odpowiednie procedury służące zapobieganiu udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Procedury te podlegają kontroli ich realizacji oraz kontroli ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zgromadzone w ramach strony internetowej www.mataleo.eu, dane osobowe, przechowywane są na odpowiednim sprzęcie technicznym oraz
  w odpowiednio zabezpieczonych technicznych centrach przechowywania informacji, co służy wyeliminowaniu dostępu do nich przez osoby nieuprawnione oraz zminimalizowaniu ryzyka utraty jakichkolwiek danych. Dane osobowe przetwarzane w ramach strony internetowej www.mataleo.eu, nie zostaną udostępnione osobom trzecim, chyba że Użytkownik
  wyraził na to zgodę lub możliwość udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone do przetwarzania
  na rzecz podmiotów świadczących usługi kadrowe, płacowe lub prawne
  na rzecz strony internetowej www.mataleo.eu. Powierzenie takie może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść spełnia wymogi określone w przepisach prawa oraz po ustaleniu, iż podmiot na rzecz którego nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych zapewni odpowiednie środki zabezpieczające dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane
  na rzecz PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Norwida 4,
  80-280 Gdańsk, KRS: 0000227278 lub Stripe 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. 
 11. Użytkownicy mogą otrzymywać ze strony internetowej www.mataleo.eu informacje o działaniu strony internetowej www.mataleo.eu. lub też odpowiednie komunikaty. Każdy z Użytkowników, w ramach dostępnych ustawień Konta, ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną strony internetowej www.mataleo.eu. mogą być przesyłane Użytkownikom
  wyłącznie za ich dobrowolną zgodą, zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w tym zakresie może zostać w każdym czasie odwołana.
 12. W przypadku kontaktu w celu dokonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji), strona internetowa www.mataleo.eu może ponownie wymagać przekazania danych osobowych, celem weryfikacji tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. 
 13. Celem zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników, z uwagi na rozwój technologii Usługi i funkcje dostępne
  w ramach strony internetowej www.mataleo.eu mogą ulegać zmianom,
  co oznacza, że również zapisy Polityki Prywatności mogą ulegać zmianom,
  w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Polityki Prywatności. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich publikacji,
  z zastrzeżeniem odmiennych postanowień dotyczących zmian. Korzystanie
  ze strony internetowej www.mataleo.eu po ogłoszeniu zmian, stanowi akceptację nowej treści Polityki Prywatności przez Użytkownika.
  W przypadku niezaakceptowania zmian w Polityce Prywatności, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania, jak i korzystania ze strony internetowej www.mataleo.eu i niezwłocznie powiadomić o tym, ponieważ oświadczenie o braku zaakceptowaniu zmian pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika. 
 14. Wszyscy  zarejestrowani Użytkownicy (osoby, których dane osobowe dotyczą) posiadają możliwość realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
  oraz krajowych aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych,
  tj. posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu państwowego nadzorującego ochronę danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych.
 15. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Małgorzata Kłos – Mataleo.eu
 16. Firma zarejestrowana jest 15 Willesden Ave, Mackworth DE224EZ Derby Wielka Brytania.

W przypadku pytań proszę pisać:
m.klos@mataleo.eu